Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 

 

 

Białostocki Program
Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli

II edycja

Białystok 2014

 

 

 

Współautorzy i realizatorzy II Edycji Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych serdecznie dziękują

Prezydentowi Miasta Białegostoku
Panu dr. hab. Tadeuszowi Truskolaskiemu

Za wszelką okazaną pomoc przy organizacji
II Edycji Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych

 

Serdeczne podziękowania za wsparcie na każdym etapie realizacji programu składamy:

Panu Wojciechowi Janowiczowi  - dyrektorowi Departamentu Edukacji
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Pani Lucji Orzechowskiej - zastępcy dyrektora Departamentu Edukacji
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Pani Bożenie Barbarze Krasnodębskiej - dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Białostockiej Akademii Rodziny

 

 

 

 

SŁOWO WSTĘPNE

Z przyjemnością prezentujemy Państwu drugą część publikacji, która jest rezultatem II edycji Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych. Dzięki dofinansowaniu Prezydenta Miasta Białegostoku dr. hab. Tadeusza Truskolaskiego i przychylności kierownictwa Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Białostockiej Akademii Rodziny była możliwa realizacja tego przedsięwzięcia. Spotkania z współautorami programu zabaw fundamentalnych, doskonalenie kadry pedagogicznej, organizacja warsztatów dla rodziców, zajęcia z dziećmi z zastosowaniem zasad i metod zabaw fundamentalnych zaowocowały wypracowaniem nowatorskich rozwiązań w pracy z małym dzieckiem i jego rodziną, a szczególnie rozwojem sfery społecznej, emocjonalnej i ruchowej dziecka, a w konsekwencji sfery poznawczej.

Książkę otwiera artykuł Pani Małgorzaty Muszyńskiej – dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku i koordynatora Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych. Główną część książki stanowią scenariusze zajęć przeprowadzonych przez nauczycielki z białostockich przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014. Scenariusze podzielone na 3 rozdziały wg form pracy. Rozdział I stanowią scenariusze zajęć z całą grupą, Rozdział II to scenariusze zajęć otwartych i warsztatów dla rodziców i nauczycieli, zaś Rozdział III zawiera scenariusze uroczystości przedszkolnych z wykorzystaniem Zabaw Fundamentalnych. Opracowane materiały w poszczególnych rozdziałach ułożone są tematycznie, zgodnie z zagadnieniami wynikającymi z planów  miesięcznych i podstawą programową wychowania przedszkolnego. W rozdziale IV została umieszczona dokumentacja fotograficzna prowadzonych zajęć w placówkach realizujących Białostocki Program Zabaw Fundamentalnych.

Zarówno współautorzy programu zabaw fundamentalnych, jak i realizatorzy I Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych mają nadzieję, że prezentowana publikacja przyczyni się do popularyzacji idei zabaw fundamentalnych oraz wdrażania głównych założeń w proces edukacyjny dzieci, zarówno w przedszkolu, jak i życiu codziennym.

 

Małgorzata Muszyńska

 

 

 

II Edycja Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych
dla Przedszkoli

 

Małgorzata Muszyńska
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku
koordynator I Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych

 

    Pomysł na Program Zabaw Fundamentalnych powstał z potrzeby poszukiwania alternatywnych rozwiązań współpracy nauczycieli przedszkola z rodzicami wychowanków. Szczególnie w zakresie wskazania rodzicom sposobów wsparcia własnego dziecka w jego rozwoju, który ułatwi w perspektywie równy start na wyższych szczeblach edukacji. Ścisła współpraca pomiędzy domem a przedszkolem daje duże szanse na harmonijne rozwijanie możliwości dzieci w czterech sferach: poznawczej, ruchowej, społecznej oraz emocjonalnej. Dzięki niej, wprowadzony zostaje jednolity system oddziaływań na dziecko.

     Białostocki Program Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli realizowany był w ramach projektu „O tożsamość szkoły” i finansowany jako grant ze środków Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Program przebiegał we współpracy z Fundacją Instytutu Nowoczesnej Edukacji w Warszawie, a szczególnie z autorami Programu Zabaw Fundamentalnych: Colinem Rose i Katarzyną Lotkowską.

     Do drugiej edycji Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli przystąpiło 32 przedszkola samorządowe miasta Białegostoku:

1)        Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Kawaleryjska 70

2)        Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod słonkiem”, ul. Mazowiecka 39 E

3)        Przedszkole Samorządowe Nr 4, ul. Sokólska 2  - kontynuacja

4)        Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe”, ul. Podleśna 3A

5)        Przedszkole Samorządowe nr  14, ul. Al. Piłsudskiego 20/4 kontynuacja

6)        Przedszkole Samorządowe nr 20, ul. Sowlańska 40

7)        Przedszkole Samorządowe nr 21 „Na Bojarach", ul. Stanisława Staszica 18/19

8)        Przedszkole Samorządowe Nr 23 „Baśniowe”, ul. Marii Konopnickiej 1

9)        Przedszkole Samorządowe nr 25 „Kraina Uśmiechu”, ul. Jerzego Waszyngtona 4

10)    Przedszkole Samorządowe nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej Kuczyńskiej, ul. Ciepła 19

11)    Przedszkole Samorządowe Nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - kontynuacja

12)    Przedszkole Samorządowe Nr 32 „Wesołe Miasteczko”, ul. Kazimierza Pułaskiego 55

13)    Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” ul. Wesoła 22

14)    Przedszkole Samorządowe Nr 40 „Wesołej Ludwiczki”, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58

15)    Przedszkole Samorządowe Nr 42 „Niezapominajka”, ul. Ciepła 19A

16)    Przedszkole Samorządowe Nr 43, ul. Bartosza Głowackiego 3

17)    Przedszkole Samorządowe Nr 44, ul. Antoniukowska 9

18)    Przedszkole Samorządowe Nr 46, ul. Mieszka I 4A

19)    Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina”, ul.  Pogodna 8  kontynuacja

20)    Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy, ul. Pogodna 16

21)    Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne”, ul. Boh. Monte Cassino  17  kontynuacja

22)    Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka, ul. Jerzego Waszyngtona 16

23)    Przedszkole Samorządowe Nr 53, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2A

24)    Przedszkole Samorządowe Nr 56, ul. Generała Zygmunta Berlinga 38

25)    Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn „Akademia Jasia i Małgosi”, ul.  Duboisa 12   kontynuacja

26)    Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka, ul.  Mieszka I 19 kontynuacja

27)    Przedszkole Samorządowe Nr 69, ul. Aleksandra Karpowicza1

28)    Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach”, ul. Różana 19

29)    Przedszkole Samorządowe Nr 78, ul. Zagórna 2/3

30)    Przedszkole Samorządowe Nr 80, ul. Armii Krajowej 34

31)    Przedszkole Samorządowe Nr 81, ul. Krzywa 4

32)    Przedszkole Samorządowe Nr 82, ul.  Z. Herberta 63 kontynuacja

 Koordynatorem programu była Małgorzata Muszyńska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku.

 Program w liczbach

W Białostockim Programie Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli:

a)  uczestniczyło:

 • 40 grup dzieci z 32 Przedszkoli Samorządowych Miasta Białegostoku,
 • 1 004 dzieci,
 • 71 nauczycieli,
 • 1 740 rodziców;

b)  zorganizowano 65 zebrań dla 1 740 rodziców;

c)  przeprowadzono 103 zajęcia otwarte, w których uczestniczyło 1 838 rodziców i nauczycieli ;

d)  zorganizowano 85 spotkań warsztatowych dla 1 740 rodziców;

e)  na Konkurs dla rodzin „Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam”. wpłynęło 44  prac finałowych z 25 Przedszkoli Samorządowych Miasta Białegostoku realizujących w roku szkolnym 2013/2014 Białostocki Program Zabaw Fundamentalnych dla przedszkoli.

f)     Jury przyznało:

 • 26 Nagród „Super Rodziny”
 • 17 Wyróżnień „Super Rodziny”.
 • 1 praca nie spełniała wymagań konkursu.

    Podsumowując realizację Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli należy stwierdzić, iż zostały osiągnięte zakładane cele i zaplanowane efekty.

 Efekty programu na poziomie dziecka i rodziny

 • stworzono warunki do optymalnego i wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
 • wykreowano wyznaczniki  tożsamości osobowej wychowanka na etapie edukacji w przedszkolu.
 • ukształtowano relacje interpersonalne:    dziecko – nauczyciel -  rodzic.
 • wzmocniono współpracę nauczycieli i rodziców w celu ujednolicenia  oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych

 Efekty programu na poziomie przedszkola :

 • wykreowano wyznaczniki tożsamości białostockich przedszkoli;
 • wspomagano rodziny w wychowaniu małego dziecka;
 • lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i bazy przedszkolnej oraz miejskiej.
 • rozwój poczucia odpowiedzialności za skuteczność podejmowanych działań
  wszystkich beneficjentów przedszkola.
 • w przedszkolach rozwija się wszechstronny rozwój dziecka od grup najmłodszych i dzięki tym działaniom wyrównuje się szanse edukacyjne wychowanków
 • w przedszkolach monitoruje się własne działania, które służą rozwojowi placówki, odpowiadają na oczekiwania rodziców i środowiska
 • Białostockie przedszkola stworzyły możliwości podnoszenia wiedzy i nabywania nowych umiejętności wychowawczych rodziców
   

Efekty programu na poziomie miasta:

 • program wpisał się w realizację zadań zawartych w Programie Rozwoju Edukacji Miasta Białegostoku: Priorytet B.5. Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus, Wspieranie rodzin.
 • Wszechstronny rozwój w sferze intelektualnej, psychicznej, duchowej i fizycznej, oparty o spójny system wychowawczy integrujący wszystkie środowiska, w tym m.in.  rodzinę i przedszkole;
 • optymalne wykorzystanie środków finansowych oraz bazy przedszkoli i kadry zatrudnionej w placówkach realizujący projekt;
 • pozyskano środki finansowe pozabudżetowe na realizację projektu;
 • wzrosło znaczenie (uznania) dla działań przedszkoli w środowisku lokalnym;
 • promowano przez 32 białostockie przedszkola na forum społeczności lokalnej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej - działań edukacyjnych Miasta Białegostoku realizowanych w ramach programu „Ku mądrej  i atrakcyjnej szkole” np. artykuły w prasie i na edukacyjnych stronach internetowych – Kurier Poranny z dnia 15.10.2012r., Podlaskie Wieści Oświatowe, strona internetowa  Fundacji Instytutu Nowoczesnej Edukacji  w Warszawie, strony internetowe placówek biorących udział w projekcie;
 • Przedszkola Białostockie są postrzegane przez środowisko jako partner dla rodziców, wspierający ich w działaniach edukacyjnych i wychowawczych;
 • uzyskano większe efekty poprzez ujednolicony front działań w realizację projektu całej społeczności przedszkolnej;
 • zmniejszyła  się skala niepowodzeń szkolnych na wyższym etapie kształcenia poprzez szczególny rozwój dzieci od 3 i 4 roku życia i włączenie w te działania rodziców;
 • nawiązano współpracę z Białostocką Akademią Rodziny do realizacji Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli.

    Realizacja projektu Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli była możliwa dzięki ścisłej współpracy wszystkich przedszkoli biorących udział w programie oraz Białostockiej Akademii Rodziny działającej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Jasno zostały określone zadania poszczególnych realizatorów i uczestników projektu: koordynatora, dyrektora przedszkola, nauczycieli, rodziców i organu prowadzącego, co ułatwiło realizację projektu. Wszystkie działania podjęte w programie przez poszczególnych realizatorów były celowe i spójne.

 Zostały osiągnięte zakładane rezultaty tj.

 • wzrosły kompetencje wychowawcze rodziców,
 • rodzice wykorzystują wiedzę zdobytą podczas realizacji projektu w procesie wychowawczym,
 • ujednolicono oddziaływania edukacyjno – wychowawcze przedszkole – dom polegające na stosowaniu tych samych zabaw, metod wychowawczych i edukacyjnych,

    Dużym zainteresowaniem wśród rodziców biorących udział w programie cieszyły się zajęcia otwarte, warsztaty oraz inne przedsięwzięcia (uroczystości) z zakresu realizacji programu. Świadczy o tym duża frekwencja oraz opinie wyrażone w ankietach

    Program Zabaw Fundamentalnych cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki przychylności Prezydenta Miasta Białegostoku, Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Białostockiej Akademii Rodziny przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz ogromnemu zaangażowaniu placówek wychowania przedszkolnego program będzie kontynuowany w roku szkolnym 2014/2015.

 

większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4