Deklaracja dostępności Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku jest dostosowane do osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami. Wejście na teren przedszkola jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Placówka mieści się w piętrowym budynku, otoczonym ogrodem.  Drzwi wejściowe do budynku oraz wiatrołapu są szklane.

Placówka posiada podjazdy i bezpośrednie wejścia, pozwalające takim osobom na wejście do placówki i poruszanie się po niej. Przedszkole posiada windę osobowo – towarową, pozwalającą na poruszanie się takim osobom na poszczególne kondygnacje budynku. W ciągach komunikacyjnych zainstalowane są wizualne i podświetlane oznaczenia dróg komunikacyjnych. Na poszczególnych poziomach placówki są bezkolizyjne przejścia ze starego budynku do nowego. Zarówno na parterze i na piętrze są umieszczone łazienki dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na każdym poziomie budynku są umieszczone graficzne plany przedszkola i ewakuacji. W placówce są opracowane procedury bezpieczeństwa, w tym również ewakuacji. Osoby korzystające z pomocy psa asystującego i psa przewodnika mogą przebywać na terenie przedszkola na podstawie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych i wyposażenie psa w odpowiednią uprząż.

W placówce nie ma możliwości korzystania z usług tłumacza migowego, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a lub piśmie wypukłym, brak systemów udźwiękawiających.

Na placu zabaw umieszczone są urządzenia spełniające wymagania dzieci sprawnych.