Tematy tygodniowy: Dbamy o zdrowie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;

• Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;

• Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych);

• Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;

• Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

• Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości;

• Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;

• Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.