Przedszkole dzisiaj

§      WIZJA i MISJA

§      CELE i ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§      PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

§      RAMOWY ROZKŁAD DNIA

§      OFERTA PRZEDSZKOLA

§      HARMONOGRAM IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZJA:

 „Nasze przedszkole to zdrowie i ekologia na co dzień”.

 

 • Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, jego zdrowie i bezpieczeństwo.
 • W przedszkolu małe dziecko czuje się bezpiecznie, z radością poznaje świat i zawiera pierwsze przyjaźnie.
 • Przygotowujemy   do   odnoszenia   sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
 • Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość, spostrzegawczość, wrażliwość i spontaniczną dziecięcą radość.

 

 

MISJA:

„Chcemy wspólnie ze środowiskiem rodzinnym wychowywać zdrowe,
 wrażliwe, otwarte i umiejące sobie radzić dziecko”.


Nasze przedszkole:

 • Jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na sukces.
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Przedszkole umożliwia wszystkim dzieciom wyrównywanie  szans edukacyjnych oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 • Stwarza atmosferę akceptacji i wzajemnego zaufania oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dziecka, zaspakaja jego potrzeby oraz wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.
 • Wspiera kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych.
 • Wspiera kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec ochrony środowiska i dbałości o ekologiczny tryb życia.
 • Stwarza warunki do poznania przez dzieci dziedzictwa naszego regionu, kultury, wartości.
 • Wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
 • Organizuje pomoc psychologiczną, logopedyczną, korekcyjno – kompensacyjną.

 

 

CELE:

 • Tworzymy warunki zapewniające zdrowie i bezpieczeństwo w przedszkolu;
 • Upowszechniamy założenia edukacji ekologicznej w domu i w przedszkolu – dbamy o zdrowy i ekologiczny styl życia;
 • Znamy i rozumiemy negatywny wpływ zanieczyszczeń środowiska na rozwój psychofizyczny człowieka;
 • Rodzice i nauczyciele – partnerzy w realizacji zadań edukacji ekologicznej i prozdrowotnej.

 

 

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 •   Przedszkole Samorządowe Nr 31 jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Miasta Białystok, a nadzór
      pedagogiczny pełni Podlaski Kurator Oświaty.
 • Przedszkole czynne jest codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 630 do 1700, przez cały rok z miesięczną przerwą wakacyjną
 • W placówce funkcjonuje 7 oddziałów całodziennych.
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz 2,5 letnie w przypadku wolnych miejsc.
 •  Grupa obejmuje dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 • Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
 • Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek. Jest możliwość zastosowania diety zastępczej dla dzieci bezmlecznych.
 • Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa Uchwała Rady Miasta.

Jesteśmy otwarci na środowisko, w którym funkcjonujemy. Współpracujemy z różnymi instytucjami i placówkami oświatowymi na terenie całego miasta Białegostoku.

Staramy się zaspakajać wszystkie potrzeby dzieci, także i te rozrywkowe.
Organizujemy przedstawienia, bale przebierańców, imprezy Andrzejkowe, Mikołajkowe, Spotkania Rodzinne itp.,
posiadają one własny styl i charakter.

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, przy współudziale, której organizowane są dla dzieci
uroczystości, wycieczki, imprezy okolicznościowe, upominki i nagrody.

Ambicją naszą jest poprawianie i polepszanie warunków placówki do bezpiecznego
i zdrowego przebywania w niej dzieci tak, by czuły się ważne, radosne i szczęśliwe.
Pragniemy kultywować i wzbogacać nasze tradycje oraz pielęgnować atmosferę panującą w przedszkolu.
 

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:

L.p.

Instytucje

Sposób realizacji

Termin

1

Współpraca z PS nr 28 , PS 51, PS nr 82 oraz SP nr 7, SP nr 8, SP nr 15, II LO w Białymstoku

Współpraca kół zainteresowań, udział w uroczystościach na terenie placówek, wspólna realizacja przedsięwzięć, projektów, badanie losów absolwentów, udział w lekcji klasy pierwszej, wycieczka do biblioteki.

rok szkolny 2020/21

2

Współpraca z II LO w Białymstoku

Organizowanie wspólnych przedsięwzięć, umożliwienie młodzieży udziału w wolontariacie

rok szkolny 2020/21

3

Studio Tańca Towarzyskiego TWIST w Białymstoku

Organizowanie wspólnych przedsięwzięć, Międzynarodowy Dzień Tańca, Festyn Rodzinny

rok szkolny 2020/21

4

Współpraca z Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku

Prowadzenie zbiórek i udział w akcjach, udział w uroczystościach.

rok szkolny 2020/21

5

Współpraca z Biblioteką osiedla Sady Antoniukowskie

Cykliczne wycieczki do biblioteki

rok szkolny 2020/21

6

Współpraca ze służbami mundurowymi: policją, strażą pożarną, strażą miejską, służbą celną, jednostką wojskową.

Udział przedstawicieli w zajęciach dydaktycznych, festynie rodzinnym, uczestniczenie w uroczystościach na terenie jednostek.

rok szkolny 2020/21

7

Współpraca z Departamentem Ochrony Środowiska, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych.

Pomoc w organizacji zajęć w terenie, zbiórka surowców wtórnych udział w konkursach ekologicznych.

rok szkolny 2020/21

8

Współpraca z Fundacją POMÓŻ IM

Udział w przedsięwzięciach w ramach akcji POLA NADZIEI

rok szkolny 2020/21

9

Współpraca z klubem osiedlowym „JUBILAT”

Organizowanie wystaw prac plastycznych dzieci z PS nr 31 na terenie klubu, udział pracownika klubu w komisji konkursu plastycznego organizowanego w PS 31.

rok szkolny 2020/21

10

Współpraca z Operą i Filharmonią Podlaską

Udział dzieci w audycjach muzycznych.
Występy dzieci z Przedszkolnego Chóru „Promyczki”.

rok szkolny 2020/21

11

Współpraca z Białostockim Teatrem Lalek w Białymstoku

Udział dzieci w spektaklach, udział aktorów w przedsięwzięciu „Cała Polska czyta dzieciom”

rok szkolny 2020/21

12

Współpraca z  Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

Udział dzieci w wystawach  i warsztatach plastycznych organizowanych w galerii.

rok szkolny 2020/21

13

Współpraca z MODM w Białymstoku

Udział w kursach, warsztatach organizowanych przez placówkę.

rok szkolny 2020/21

14

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku

 • Wspieranie rodziców w procesie wychowania: prelekcje psychologów na terenie przedszkola.
 • Konsultacje specjalistów w razie potrzeby.
 • Terapia logopedyczna.

rok szkolny 2020/21

15

Współpraca z Białostocką Akademią Rodziny

Wspieranie rodziców w procesie wychowania: prelekcje psychologów na terenie przedszkola, organizacja konkursów i przedsięwzięć, uroczystości dla rodzin

rok szkolny 2020/21

16

Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku

Prowadzenie praktyk studenckich

rok szkolny 2020/21

17

Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku

Prowadzenie zajęć ruchowych przez pracowników UM w przedszkolu w ramach praktyk studenckich

rok szkolny 2020/21

18

Współpraca ze Szkołą Muzyczną I stopnia w Białymstoku

Przesłuchania dzieci do szkoły przez pracowników Szkoły Muzycznej

rok szkolny 2020/21

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia                                                     

 

                                                       

   630 - 730     Powitanie dnia         
Zbieranie się dzieci w grupach łączonych, zabawy swobodne służące realizacji własnych pomysłów: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne

                                          CZAS  BEZPŁATNEGO POBYTU DZIECKA 730 - 1230    

730 - 830       Zabawy integrujące grupę, rozmowy kierowane, praca korekcyjno
                       - kompensacyjna, ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe

      830 - 900       Przygotowanie do śniadania, ŚNIADANIE, czynności toaleto

     900 - 1000    Realizacja zajęć edukacyjnych z całą grupą realizowanych wybranego programu
                                       edukacyjnego (dzieci 3- 4 - letnie jedno zajęcie od
900 do 930

    1000 - 1115    Spacery, gry i zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace
                                        gospodarcze, porządkowe, zabawy ruchowi i zajęcia sportowe na powietrzu lub w sali.

              1115 - 1200    Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne OBIAD

              1200 - 1230    Ćwiczenia stymulujące i wyrównawcze, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej  -
                                         odpoczynek w grupach młodszych.
                                         W grupach starszych - ćwiczenia ogólnorozwojowe: rozwijające percepcję wzrokowo -
                                         słuchową, grafomotorykę, fonetykę.

 

   1230 - 1400  Zabawy relaksująco - wyciszające, zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania, rozwijające zdolności twórcze np.:

 • Terapia baśnią (opowiadanie lub czytanie przez nauczycielkę baśni z morałem)
 • Elementy muzykoterapii lub słuchanie utworów muzycznych
 • Elementy wizualizacji
 • Zajęcia dodatkowe: terapia pedagogiczna, religia, język angielski, gimnastyka korekcyjna, taniec towarzyski, koła zainteresowań

   1400 - 1430  Czynności higieniczne i organizacyjne, PODWIECZOREK

   1430 - 1530  Zabawy doskonalące funkcje poznawcze lub grafomotoryczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym
     i profilaktycznym, gry i zabawy sportowe, rozwijanie indywidualnych zainteresowań lub pobyt w ogrodzie
     przedszkolnym

   1530 - 1630  Zabawy integracyjne w grupach mieszanych wiekowo, zabawy w kącikach zainteresowań

   1630 - 1700  Czytanie bajek, rozmowy lub zabawy swobodne.

 

 

 

 

OFERTA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada:

 • Bardzo dobre warunki lokalowe, duże , funkcjonalne i estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć dla dzieci,
 • Bogatą bazę środków dydaktycznych, sprzęt audiowizualny,
 • Galerię prac plastycznych dzieci i galerię osiągnięć wychowanków,
 • Logo przedszkola – wybrane przy czynnym udziale dzieci, rodziców i pracowników,
 • Piękny zielony plac zabaw, z dala od ulic i spalin, wyposażony w różnorodny sprzęt terenowy

 

Dysponujemy:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, wykorzystującą w swej pracy elementy nowatorskich metod i form pracy.
 • Opracowanym i realizowanym od 1.09.1998r. Programem Rozwoju przedszkola pod hasłem „Nasze Przedszkole to zdrowie i ekologia na co dzień”, który jest monitorowany i aktualizowany.
 • Opracowanymi przez nauczycielki i realizowanymi programami autorskimi z plastyki, edukacji zdrowotnej i regionalnej, teatralnej i terapeutycznej;
 • Estetycznymi i kolorowymi salami z wyposażeniem dostosowanym do standardów unijnych, zapleczem bogatym w pomoce dydaktyczne i naukowe, bibliotekę;
 • Pięknym, zielonym ogrodem, wyposażonym w bezpieczny i  różnorodny sprzęt terenowy.

 

Oferujemy:

Zajęcia dodatkowe :

 • Religia Katolicka - biorą udział dzieci 5- 6 - letnie. Zajęcia prowadzi nauczycielka mgr Monika Nitkiewicz;
 • Religia Prawosławna - biorą udział dzieci 5-6 - letnie. Zajęcia prowadzi nauczycielka mgr Anna Choruży;
 • Gimnastyka Korekcyjna - zajęcia prowadzi mgr Iwona Łabanowska. Niezbędne jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność udziału dziecka w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych;
 • Koło Teatralne - zajęcia prowadzą nauczycielki zatrudnione w przedszkolu. Zajęcia organizowane w ramach pracy poszczególnych grup;
 • Koło Plastyczne - zajęcia prowadzą nauczycielki zatrudnione w przedszkolu. Zajęcia organizowane w ramach pracy poszczególnych grup; 
 • Zajęcia Logopedyczne - zajęcia prowadzone po dokonaniu diagnozy przez logopedę i wytypowaniu dzieci do terapii logopedycznej. Terapią  logopedyczną w pierwszej kolejności są objęte dzieci 6-letnie, następnie 5-letnie. Zajęcia prowadzi logopeda z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku, którą wspomaga nauczyciel -logopeda Joanna Cieśluk.
 • Zajęcia z Terapii Pedagogicznej - zajęcia prowadzone przez nauczycielkę zatrudnioną w przedszkolu, posiadającą uprawnienia mgr Ewę Kalinowską. Zajęcia prowadzone są w miarę potrzeb. 
 • Zajęcia z socjoterapii - zajęcia prowadzone przez nauczycielkę mgr Ilonę Siemionkowicz. Biorą udział dzieci potrzebujące wsparcia,  na wniosek nauczycieli poszczególnych grup lub rodziców;
 • Koło Informatyczne – zajęcia prowadzone przez nauczycielki zatrudnione w przedszkolu. Zajęcia organizowane w ramach pracy w poszczególnych grupach.
 • Język Angielski - udział biorą wszystkie dzieci. Zajęcia prowadzą nauczycielki zatrudnione w przedszkolu.
 • Taniec Towarzyski - udział biorą wszystkie dzieci. Zajęcia prowadzi instruktor tańca Robert Gawędzki;
 • Chór przedszkolny - zajęcia prowadzone w ramach programu ,,Rozśpiewany Białystok" przez mgr Kamilę Ostrowską i mgr Ewę Beatę Kalinowską.
 • Szachy - biorą udział dzieci chętne z predyspozycjami. Zajęcia prowadzi instruktor Tomasz Kozłowski

 

Całoroczny udział w:

 •  spektaklach teatralnych w placówce i poza nią, 
 • różnego typu konkursach, teleturniejach, festynach, 
 • atrakcyjnych wycieczkach, 
 • ciekawych imprezach i uroczystościach z udziałem rodziców i innych gości,
 • akcjach charytatywnych,
 • projektach i programach edukacyjnych,
 • udział w miejskich imprezach np. Forum Szkół, Parada Dzieci i Młodzieży, Miejski Happening Taneczny z okazji Międzynarodowego dnia Tańca, Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Przegląd Chórów Przedszkolnych ,,Rozśpiewany Białystok".

 

 

 

 

                         HARMONOGRAM IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

 

1.  Konkursy:

 • Kolory Jesieni
 • Najpiękniejsza Kartka Świąteczna 
 • Gala Przedszkolaka "Co to jest zdrowie"
 • Konkurs Piosenki Angielskiej
 • Turniej wiedzy o zdrowiu i ekologii 
 • Przegląd Chórów Przedszkolnych "Rozśpiewany Białystok"
 • Olimpijka Przedszkolaka

2.  Wycieczka po Białymstoku - poznajemy rodzinne miasto, 

3.  Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

4. Pasowanie na przedszkolaka

5.  Mikołajki

6.  Jasełka 

7.  Bal noworoczny 

8.  Dzień Babci i Dziadka

9.  Festyn - Święto rodziny 

10.  Ty - dzień Dziecka 

11. Pożegnanie 6-latków

12. Kiermasz Świąteczny (okazjonalnie)

 

U NAS ZAWSZE JEST WESOŁO I RADOŚNIE