Rozśpiewany Białystok Śpiewająca Polska Przedszkole w Ruchu Comenius eTwinning bezpieczne_przedszkole zachowaj równowagę zabawy fundamentalne Przedszkole z Pasją przyjazna_szkola zdamy.pl Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowczniej Oświaty
 

Przedszkole dzisiaj

§      WIZJA i MISJA

§      CELE i ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§      PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

§      RAMOWY ROZKŁAD DNIA

§      OFERTA PRZEDSZKOLA

§      KADRA PRZEDSZKOLA

§      HARMONOGRAM IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZJA:

 „Nasze przedszkole to zdrowie i ekologia na co dzień”.

 

 • Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, jego zdrowie i bezpieczeństwo.
 • W przedszkolu małe dziecko czuje się bezpiecznie, z radością poznaje świat i zawiera pierwsze przyjaźnie.
 • Przygotowujemy   do   odnoszenia   sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
 • Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość, spostrzegawczość, wrażliwość i spontaniczną dziecięcą radość.

 

 

MISJA:

„Chcemy wspólnie ze środowiskiem rodzinnym wychowywać zdrowe,
 wrażliwe, otwarte i umiejące sobie radzić dziecko”.


Nasze przedszkole:

 • Jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na sukces.
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Przedszkole umożliwia wszystkim dzieciom wyrównywanie  szans edukacyjnych oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 • Stwarza atmosferę akceptacji i wzajemnego zaufania oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dziecka, zaspakaja jego potrzeby oraz wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.
 • Wspiera kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych.
 • Wspiera kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec ochrony środowiska i dbałości o ekologiczny tryb życia.
 • Stwarza warunki do poznania przez dzieci dziedzictwa naszego regionu, kultury, wartości.
 • Wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
 • Organizuje pomoc psychologiczną, logopedyczną, korekcyjno – kompensacyjną.

 

 

CELE:

 • Tworzymy warunki zapewniające zdrowie i bezpieczeństwo w przedszkolu;
 • Upowszechniamy założenia edukacji ekologicznej w domu i w przedszkolu – dbamy o zdrowy i ekologiczny styl życia;
 • Znamy i rozumiemy negatywny wpływ zanieczyszczeń środowiska na rozwój psychofizyczny człowieka;
 • Rodzice i nauczyciele – partnerzy w realizacji zadań edukacji ekologicznej i prozdrowotnej.

 

 

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 •   Przedszkole Samorządowe Nr 31 jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Miasta Białystok, a nadzór
      pedagogiczny pełni Podlaski Kurator Oświaty.
 • Przedszkole czynne jest codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 630 do 1700, przez cały rok z miesięczną przerwą wakacyjną
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz 2,5 letnie w przypadku wolnych miejsc.
 •  Grupa obejmuje dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 • Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
 • Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek. Jest możliwość zastosowania diety zastępczej dla dzieci bezmlecznych.
 • Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem).

Jesteśmy otwarci na środowisko, w którym funkcjonujemy. Współpracujemy z różnymi instytucjami i placówkami oświatowymi na terenie całego miasta Białegostoku.

Staramy się zaspakajać wszystkie potrzeby dzieci, także i te rozrywkowe.
Organizujemy przedstawienia, bale przebierańców, imprezy Andrzejkowe, Mikołajkowe, Spotkania Rodzinne itp.,
posiadają one własny styl i charakter.

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, przy współudziale, której organizowane są dla dzieci
uroczystości, wycieczki, imprezy okolicznościowe, upominki i nagrody.

Ambicją naszą jest poprawianie i polepszanie warunków placówki do bezpiecznego
i zdrowego przebywania w niej dzieci tak, by czuły się ważne, radosne i szczęśliwe.
Pragniemy kultywować i wzbogacać nasze tradycje oraz pielęgnować atmosferę panującą w przedszkolu.
 

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:

Lp.

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

1

Współpraca z PS nr 28 , PS 51, PS nr 82 oraz SP nr 7, SP nr 8, SP nr 15 w Białymstoku

Współpraca kół zainteresowań, udział w uroczystościach na terenie placówek, badanie losów absolwentów, udział w lekcji klasy pierwszej, wycieczka do biblioteki.

rok szkolny 2017/18

2

Współpraca z VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku

Organizowanie wspólnych przedsięwzięć, Mikołajki, Międzynarodowy Dzień Tańca

rok szkolny 2017/18

3

Studio Tańca Towarzyskiego TWIST w Białymstoku

Organizowanie wspólnych przedsięwzięć, Międzynarodowy Dzień Tańca, Festyn Rodzinny

rok szkolny 2017/18

4

Współpraca z Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku

Prowadzenie zbiórek i udział w akcjach, udział w uroczystościach.

rok szkolny 2017/18

5

Współpraca z Biblioteką osiedla Sady Antoniukowskie

Cykliczne wycieczki do biblioteki

rok szkolny 2017/18

6

Współpraca ze służbami mundurowymi: policją, strażą pożarną, służbą celną.

Udział przedstawicieli w zajęciach dydaktycznych, festynie rodzinnym.

rok szkolny 2017/18

7

Współpraca z Departamentem Ochrony Środowiska, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych.

Pomoc w organizacji zajęć w terenie, zbiórka surowców wtórnych , udział w konkursach ekologicznych.

rok szkolny 2017/18

8

Współpraca z Fundacją POMÓŻ IM

Udział w przedsięwzięciach w ramach akcji POLA NADZIEI

rok szkolny 2017/18

9

Współpraca z klubem osiedlowym „Jubilat”

Organizowanie wystaw prac plastycznych dzieci z PS nr 31 na terenie klubu, udział pracownika klubu w komisji konkursu plastycznego organizowanego w PS 31.

rok szkolny 2017/18

10

Współpraca z Operą i Filharmonią Podlaską

Udział dzieci w audycjach muzycznych.

Występy dzieci z Przedszkolnego Chóru „Promyczki”.

rok szkolny 2017/18

11

Współpraca z Białostockim Teatrem Lalek w Białymstoku

Udział dzieci w spektaklach, udział aktorów w przedsięwzięciu „Cała Polska czyta dzieciom”

rok szkolny 2017/18

12

Współpraca z  Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

Udział dzieci w wystawach  i warsztatach plastycznych organizowanych w galerii.

rok szkolny 2017/18

13

Współpraca z MODM w Białymstoku

Udział w kursach, warsztatach organizowanych przez placówkę.

rok szkolny 2017/18

14

Współpraca z CEN w Białymstoku

Udział w kursach, warsztatach organizowanych przez placówkę.

rok szkolny 2017/18

15

Współpraca z Białostockim Oddziałem Stowarzyszenia PSPiA KLANZA

Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, spotkań z rodzicami z wykorzystaniem metody KLANZY, udział w szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenie.

rok szkolny 2017/18

16

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku

 • Wspieranie rodziców w procesie wychowania: prelekcje psychologów na terenie przedszkola.
 • Konsultacje specjalistów w razie potrzeby.
 • Terapia logopedyczna.

rok szkolny 2017/18

17

Współpraca z Białostocką Akademią Rodziny

Wspieranie rodziców w procesie wychowania: prelekcje psychologów na terenie przedszkola, organizacja konkursów i przedsięwzięć, uroczystości dla rodzin

rok szkolny 2017/18

18

Współpraca z Koalicją Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Organizacja warsztatów dla nauczycieli i dzieci niepełnosprawnych

rok szkolny 2017/18

19

Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku

Prowadzenie praktyk studenckich

rok szkolny 2017/18

20

Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku

Prowadzenie zajęć ruchowych przez pracowników UM w przedszkolu w ramach praktyk studenckich

rok szkolny 2017/18

21

Współpraca ze Szkołą Muzyczną I stopnia w Białymstoku

Przesłuchania dzieci do szkoły przez pracowników Szkoły Muzycznej

rok szkolny 2017/18

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia                                                     

 

                                                       

   630 - 730     Powitanie dnia         
Zbieranie się dzieci w grupach łączonych, zabawy swobodne służące realizacji własnych pomysłów: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne

  

  730 - 830       Zabawy integrujące grupę, rozmowy kierowane, praca korekcyjno
                        - kompensacyjna, ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe

 

           830 - 900       Przygotowanie do śniadania, ŚNIADANIE, czynności toaletowe

   900 - 1000    Realizacja zajęć edukacyjnych z całą grupą realizowanych wybranego
                                    programu edukacyjnego (dzieci 3- 4 - letnie jedno zajęcie od
900 do 930)

 1000 - 1115    Spacery, gry i zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje
                                    
przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, zabawy ruchowe
                                     i zajęcia sportowe na powietrzu lub w sali.

         1115 - 1200       Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne OBIAD

         1200 - 1230       Ćwiczenia stymulujące i wyrównawcze, czytanie bajek, słuchani
                                       muzyki relaksacyjnej  - odpoczynek w grupach młodszych.
                                       W grupach starszych - ćwiczenia ogólnorozwojowe: rozwijające
                                       percepcję wzrokowo - słuchową, grafomotorykę, fonetykę

 

   1230 - 1400     Zabawy relaksująco - wyciszające, zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania, rozwijające zdolności twórcze np.:

 • Terapia baśnią (opowiadanie lub czytanie przez nauczycielkę baśni z morałem)
 • Elementy muzykoterapii lub słuchanie utworów muzycznych
 • Elementy wizualizacji
 • Zajęcia dodatkowe: terapia pedagogiczna, religia, język angielski, gimnastyka korekcyjna, taniec towarzyski, koła zainteresowań

   1400 - 1430       Czynności higieniczne i organizacyjne, PODWIECZOREK

   1430 - 1530       Zabawy doskonalące funkcje poznawcze lub grafomotoryczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym
          i profilaktycznym, gry i zabawy sportowe, rozwijanie indywidualnych zainteresowań lub pobyt w ogrodzie
          przedszkolnym

   1530 - 1630      Zabawy integracyjne w grupach mieszanych wiekowo, zabawy w kącikach zainteresowań

   1630 - 1700      Czytanie bajek, rozmowy lub zabawy swobodne.

 

 

 

 

OFERTA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada:

 • Bardzo dobre warunki lokalowe, duże , funkcjonalne i estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć dla dzieci,
 • Bogatą bazę środków dydaktycznych, sprzęt audiowizualny,
 • Galerię prac plastycznych dzieci i galerię osiągnięć wychowanków,
 • Logo przedszkola – wybrane przy czynnym udziale dzieci, rodziców i pracowników,
 • Piękny zielony plac zabaw, z dala od ulic i spalin, wyposażony w różnorodny sprzęt terenowy

 

Dysponujemy:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, , wykorzystującą w swej pracy elementy nowatorskich metod i form pracy.
 • Opracowanym i realizowanym od 1.09.1998r. Programem Rozwoju przedszkola pod hasłem „Nasze Przedszkole to zdrowie i ekologia na co dzień”, który jest monitorowany i aktualizowany.
 • Opracowanymi przez nauczycielki i realizowanymi programami autorskimi z plastyki, edukacji zdrowotnej i regionalnej, teatralnej i terapeutycznej;
 • Estetycznymi i kolorowymi salami z wyposażeniem dostosowanym do standardów unijnych, zapleczem bogatym w pomoce dydaktyczne i naukowe, bibliotekę;
 • Pięknym, zielonym ogrodem, wyposażonym w bezpieczny i  różnorodny sprzęt terenowy.

 

Oferujemy:

Zajęcia dodatkowe :

 • Religia Katolicka - biorą udział dzieci 5- 6 - letnie zajęcia prowadzi nauczycielka mgr Monika Krygier;
 • Religia Prawosławna - biorą udział dzieci 5-6 - letnie, zajęcia prowadzi nauczycielka mgr Anna Choruży;
 • Gimnastyka Korekcyjna - zajęcia prowadzi mgr Iwona Łabanowska, niezbędne jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność udziału dziecka w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych;
 • Koło Teatralne - zajęcia prowadzą nauczycielki zatrudnione w przedszkolu, zajęcia organizowane w ramach poszczególnych grup;
 • Koło Plastyczne - zajęcia prowadzą nauczycielki zatrudnione w przedszkolu, zajęcia organizowane w ramach poszczególnych grup; 
 • Zajęcia Logopedyczne - zajęcia prowadzone po dokonaniu diagnozy przez logopedę i wytypowaniu dzieci do terapii logopedycznej. Terapią  logopedyczną w pierwszej kolejności są objęte dzieci 6-letnie, następnie 5-letnie. Zajęcia prowadzi logopeda z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku;
 • Zajęcia z Terapii Pedagogicznej - zajęcia prowadzone przez nauczycielki zatrudnione w przedszkolu, posiadające uprawnienia: mgr Barbarę Najmanowicz, mgr Ewę Kalinowską. Zajęcia prowadzone są w miarę potrzeb. 
 • Zajęcia z socjoterapii - zajęcia prowadzone przez nauczycielkę mgr Marlenę Mierzwińską, biorą udział dzieci potrzebujące wsparcia,  na wniosek nauczycieli poszczególnych grup;
 • Koło Informatyczne – zajęcia prowadzone przez nauczycielki zatrudnione w przedszkolu mgr Marię Jolantę Timoszuk, mgr Ewę Beatę Kalinowską;
 • Język Angielski - udział biorą wszystkie dzieci;
 • Taniec Towarzyski - udział biorą dzieci z gr. I, II, III, IV, V, VI zajęcia prowadzi instruktor tańca Robert Gawędzki;
 • Chór przedszkolny - zajęcia prowadzone w ramach programu ,,Rozśpiewany Białystok" przez mgr Kamilę Ostrowską i mgr Ewę Beatę Kalinowską.
 • Szachy - biorą udział dzieci chętne z predyspozycjami. Zajęcia prowadzi instruktor Tomasz Kozłowski

 

Całoroczny udział w:

 •  spektaklach teatralnych w placówce i poza nią, 
 • różnego typu konkursach, teleturniejach, festynach, 
 • atrakcyjnych wycieczkach, 
 • ciekawych imprezach i uroczystościach z udziałem rodziców i innych gości,
 • akcjach charytatywnych,
 • projektach i programach edukacyjnych,
 • udział w miejskich imprezach np. Forum Szkół, Parada Dzieci i Młodzieży, Miejski Happening Taneczny z okazji Międzynarodowego dnia Tańca, Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Przegląd Chórów Przedszkolnych ,,Rozśpiewany Białystok".

 

 

 

 

KADRA PRZEDSZKOLA

Od 01 września 1997r. dyrektorem placówki jest mgr Małgorzata Muszyńska.

W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, nieustannie wzbogacająca swoje umiejętności zawodowe na różnorodnych kursach,
warsztatach i studiach podyplomowych.

                                   Nasze nauczycielki ukończyły:
        studia podyplomowe:                               kursy kwalifikacyjne:

-  Zarządzanie Oświatą                                                           - Terapia Pedagogiczna

Ewaluacja                                                                            - Nadzór pedagogiczny

Logopedia

- Gimnastyka korekcyjna

- Socjoterapia

- Logopedia

 

 

                                                            Skład kadry:

Pedagogicznej:

mgr Małgorzata Muszyńska – dyrektor
mgr Elżbieta Łukaszyk – z-ca dyrektora
mgr Ewa Beata Kalinowska
mgr Barbara Lebiedziewicz
mgr Iwona Łabanowska
mgr Barbara Najmanowicz
mgr Marlena Beata Putyńska
mgr Iwona Raczkowska
mgr Maria Jolanta Timoszuk
mgr Maria Łozowska
mgr Marlena Mierzwińska
mgr Joanna Groch
mgr Kinga Wyszyńska
mgr Aneta Falkowska

mgr Monika Wojtkielewicz
mgr Monika Krygier
mgr Anna Choruży

 

Pracę nauczycieli wspomagają panie techniczki:
Małgorzata Dębicka
Anna Dec
Jadwiga Szymborska
Jolanta Skłodowska
Joanna Słowikowska                              

Aneta Mierzwińska
Katarzyna Roszkowska

 

W przedszkolu pracują również:

  Administracja:                                  Pracownicy Kuchni:

Sekretarka – mgr Emilia Piotrowska                                 Kucharka – Jadwiga Elżbieta Szymańska
Księgowa – mgr Dorota Serafin                                        Pomoc Kuchenna – Beata Bursiewicz
Intendent – Dorota Borowska                                           Pomoc Kuchenna – Anetta Miśko

 

 

 

                         HARMONOGRAM IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

 

1.  Konkursy:

 • Kolory Jesieni
 • Najpiękniejsza Kartka Świąteczna 
 • Gala Przedszkolaka "Co to jest zdrowie"
 • Konkurs Piosenki Angielskiej
 • Turniej wiedzy o zdrowiu i ekologii 

2.  Wycieczka po Białymstoku - poznajemy rodzinne miasto, dzieci 5-6-letnie - wrzesień /październik

3.  Pasowanie na przedszkolaka - październik / listopad

4.  Mikołajki - grudzień

5.  Jasełka - grudzień

6.  Bal noworoczny (przebierańców) - styczeń

7.  Dzień Babci i Dziadka - styczeń

8.  Festyn - Święto rodziny - maj

9.  Ty - dzień Dziecka - wycieczka - czerwiec

10. Pożegnanie 6-latków - czerwiec

11. Kiermasz Świąteczny (okazjonalnie)

 

 

 

U NAS ZAWSZE JEST WESOŁO I RADOŚNIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozśpiewany Białystok Śpiewająca Polska Przedszkole w Ruchu Comenius eTwinning bezpieczne_przedszkole zachowaj równowagę zabawy fundamentalne Przedszkole z Pasją przyjazna_szkola zdamy.pl Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowczniej Oświaty

 
Znajdź nas na Facebookugóra strony