Rozśpiewany Białystok Śpiewająca Polska Przedszkole w Ruchu Comenius eTwinning bezpieczne_przedszkole zachowaj równowagę zabawy fundamentalne Przedszkole z Pasją przyjazna_szkola Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowczniej Oświaty
 

 

 

Informacja dotycząca Spotkania Adaptacyjnego

 

Informujemy rodziców, iż ze względu na końcówkę prac remontowych
i prace porządkowe, że spotkanie adaptacyjne odbędzie się na placu zabaw.

W przypadki opadów deszczu spotkanie zostanie odwołane.

Za zaistniałą zmianę nie zależną od nas, serdecznie przepraszamy.

 


Informacja w sprawie podziału dzieci na grupy
w roku szkolnym 2018/2019

 

Informujemy rodziców, iż przydział dzieci do poszczególnych grup zostanie przekazany do wiadomości rodziców w ostatnim tygodniu sierpnia 2018r.

Informacja będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Podyktowane jest to rotacją dzieci szczególnie pięcioletnich i sześcioletnich. Jednocześnie informuję, iż z dziećmi będzie pracować jedna z nauczycielek obecnie prowadzących daną grupę.

 


 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE ADAPTACYJNE

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie adaptacyjne dla nowych dzieci,
które odbędzie się w Przedszkolu Samorządowym Nr 31 w Białymstoku

w dniu 30 sierpnia 2018r.

w godzinach 14.00 - 17.00

 

Zajęcia poprowadzą nauczycielki:

 

mgr Joanna Groch
mgr Kinga Wyszyńska

mgr Monika Mudzińs
ka 

 


 

ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców, dzieci przyjętych na nowy rok szkolny 2018/2019 na spotkanie
z dyrektorem przedszkola, doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego i nauczycielami.

Tematem spotkania będzie: „Adaptacja dziecka w przedszkolu - praktyczne rady”.

Spotkanie odbędzie się w naszym przedszkolu w sali gr. II w dniu
w dniu 07.06.2018r. (czwartek) o godzinie 16.00.

Spotkanie jest organizowane tylko dla rodziców.
O dniach adaptacyjnych dla dzieci, rodzice zostaną poinformowani na spotkaniu.

 


 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkolu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok (Zarządzenie Nr 186/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 stycznia 2018r.)

Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku posiada tylko jedno wolne miejsce.

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do przedszkola

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w uchwale Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium (Dz. U. Woj. Podl. z 2017r. poz. 1219).

Rekrutacja uzupełniająca będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego (www.nabor.um.bialystok.pl)

Szczegółowe zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 w poniższym załączniku.

Zasady Rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Białystok na rok szkolny 2018-2019

 


 

Listy dzieci przyjętych
do Przedszkola Samorządowego Nr 31
 w Białymstoku
 na rok szkolny 2018/2019 wywieszone są na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

                               

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaufanie               
                         jakim nas obdarzacie od wielu lat
                     i jednocześnie bardzo przepraszamy,
iż nie byliśmy w stanie przyjąć wszystkie dzieci do naszego przedszkola.

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku

 


 

Komunikat dotyczy rekrutacji
na rok szkolny 2018/2019 i umów

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne nie mogą zawierać umów cywilnoprawnych, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.

W związku z powyższym potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej następuje poprzez złożenie w placówce pisemnego oświadczenia.

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI

podpisują tylko rodzice dzieci nowo przyjętych.

 

Oświadczenie należy podpisać w terminie:

od 28 marca 2018r. do 5 kwietnia 2018r.

w godz. 8.00 - 16.00 w sekretariacie

Przedszkola Samorządowego Nr 31

w Białymstoku

 

Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Formularz oświadczenia jest dostępny w przedszkolu w sekretariacie.

 


 

 

Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte,

 

które odbędą się w Przedszkolu Samorządowym Nr 31 w Białymstoku

dniach:

3 marca 2018r.   i    10 marca 2018r.

w godzinach 10.00 – 12.00

Wspólne spotkania:

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem:  85 8311044.

 

 


 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkolu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok (Zarządzenie Nr 186/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 stycznia 2018r.)

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkola

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w uchwale Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium (Dz. U. Woj. Podl. z 2017r. poz. 1219).

Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego (www.nabor.um.bialystok.pl).

Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 w poniższym załączniku

Zasady Rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Białystok na rok szkolny 2018-2019

 


 

REKRUTACJA 2018/2019
- DEKLARACJE POZOSTANIA W PRZEDSZKOLU

 

Rodziców  dzieci, które będą kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2018/2019
w Przedszkolu Samorządowym Nr 31 w Białymstoku prosimy o wypełnienie deklaracji pozostania w terminie
14 – 22 lutego 2018r. w godzinach: 8.00 – 16.00 w sekretariacie przedszkola.

Druki deklaracji są dostępne w sekretariacie przedszkola.

Deklaracje pozostania będą przyjmowane do 22 lutego 2018r. w sekretariacie przedszkola

Rodzice, którzy złożą deklaracje pozostania we wskazanym terminie, zobowiązani są do podpisania umowy na korzystanie z usług przedszkola przez dziecko, w terminie wskazanym przez dyrektora.

Brak złożenia deklaracji i nie podpisanie umowy z przedszkolem w wyznaczonym terminie, będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług przedszkola w roku szkolnym 2018/2019.

Termin podpisania umowy zostanie podany w późniejszym czasie.

Bardzo proszę o dostosowanie się do wskazanych informacji (zwłaszcza terminów), żeby uniknąć sytuacji, których konsekwencją może być brak możliwości kontynuowania przez dziecko uczęszczania do naszego przedszkola w przyszłym roku.

W szczególnych sytuacjach, proszę kontaktować się z sekretariatem przedszkola (telefonicznie lub osobiście), postaramy się być Państwu pomocni.

 

Białystok, 2018.02.06                                                                                                                       Małgorzata Muszyńska
                                                                                                                                   Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 31
                                                                                                                                                      w Białymstoku


 

Zarządzenie Nr  3 /2018
Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 31
z dnia 16 lutego 2018r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 

Na podstawie art. 157 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r poz. 59 ze zmianami, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję  komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 31 na rok szkolny 2018/2019, zwaną dalej „Komisją”  w składzie:

1. Elżbieta Łukaszyk – przewodnicząca komisji

2. Ewa Kalinowska – członek komisji

3. Emilia Piotrowska – członek komisji

§ 2.

Na przewodniczącego Komisji wyznaczam  nauczyciela Elżbietę Łukaszyk.

§ 3.

1. Zadania Komisji określa art. Art.157 ust. 2 i art. 158  wyżej cytowanej ustawy.

2. Komisja wykonuje zadania w terminach określonych zarządzeniem Nr 186/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 stycznia 2018r w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

3. Komisja wykonuje zadania w oparciu o „Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019”.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019.

                                                                                                                                                                                   Małgorzata Muszyńska
                                                                                                                                                                                                    Dyrektor
                                                                                                                                                              Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku

 


          

WYPRAWKA PRZEDSZKOLNA

 

  Informujemy Rodziców, że istnieje możliwość zakupu wyprawki przez placówkę.

  Wysokość kwoty przeznaczonej na wyprawkę wynosi:

 W koszt wyprawki wchodzą materiały plastyczne, które będą potrzebne dzieciom przez cały rok szkolny.

W związku z tym prosimy o dokonanie wpłat na wyprawkę w pierwszych dniach września nauczycielkom poszczególnych grup.

Rodzice, którzy będą chcieli samodzielnie wyposażyć dziecko w wyprawkę powinni zakupić:

Wyprawka dla wszystkich dzieci (artykuły powinny posiadać atest PZH)

    1. farby plakatowe w tubach (6 kolorów)
    2. plastelina (12 kolorów)
    3. kredki „Bambino” – 3 pudełka
    4. kredki ołówkowe (do wyboru) „STAEDTLER”,  ,,COLORINO",  „ JUMBO”– 2 pudełka (min.12 kolorowe)

    5. mazaki – 12 kolorów
    6. modelina – 1 pudełko
    7. blok techniczny 3 sztuki ( 2 kolorowe + 1 biały)
    8. blok rysunkowy – 3 sztuki
    9. brystol w arkuszach - 3 sztuki ( 2 kolorowe + 1 biały)
    10. wycinanki – 1 małe + 1 duże
    11. wycinanki samoprzylepne – 2 sztuki
    12. klej – 2 sztuki w tubach + 1 w sztyfcie)
    13.pędzel do farb - 2 sztuki ( gruby i średni)
    14. pędzel do kleju – 1 sztuka
    15. bibuła – 3 kolory
    16. akwarela – 1 pudełko
    17. teczka do prac plastycznych – 2 sztuki (w twardych okładkach na gumkę)
    18. szary papier – 2 arkusze
    19. pineski
    20. taśma klejąca
    21. szpilki


   Dodatkowo prosimy o przygotowanie na wrzesień:

 


Idziemy do przedszkola! Adaptacja – jak ją przetrwać?

"Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu."       
Robert Fulghum     

 

Wakacje nieubłaganie się kończą. Dla niektórych z nas oznacza to nie tylko koniec lata, ale także początek nowego etapu w życiu naszego dziecka. Mowa oczywiście o przedszkolu, do którego nasza pociecha po raz pierwszy już niedługo zawita. Jak w tej nowej sytuacji się odnajdzie, jak sobie poradzi? Te i podobne pytania zapewne niejednemu rodzicowi 3 –latka (i nie tylko) kołaczą się obecnie po głowie.

POCZĄTEK JEST ZAWSZE TRUDNY
Nie ma się co oszukiwać. Większość dzieci mniej lub bardziej emocjonalnie przeżyje rozstanie z rodzicami i adaptację w nowym miejscu. Także dla rodziców, którzy jak dotąd byli jedynymi i najważniejszymi opiekunami dla swojego dziecka, stresem jest to, iż muszą swoje ukochane maleństwo pozostawić w nieznanym miejscu. Dla nich to także nowe, często emocjonalne przeżycie. Zaakceptujmy uczucia, które się pojawiają. Smutek, tęsknota, niepokój, czy lęk w początkowej fazie adaptacji do przedszkola są całkowicie naturalne i nie musimy się ich wypierać.

JAK DŁUGO TRWA ADAPTACJA DO PRZEDSZKOLA?
U większości dzieci okres ten trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. O jego rzeczywistej długości decyduje wiele czynników, takich jak dojrzałość emocjonalna konkretnego dziecka, sposób, w jaki do tej pory funkcjonowało, jak również postawa rodziców w tym początkowym okresie. Wcześniejsze wizyty w przedszkolu, zapoznanie się z salą, Panią wychowawczynią i zabawkami na pewno są pomocne, jednak jak pokazuje doświadczenie, nawet dzieci, które uczestniczyły w tzw. „dniach adaptacyjnych” nie zawsze bezboleśnie przechodzą rozłąkę z rodzicami w dalszej perspektywie. Czasem zdarza się płacz po dwóch, nawet trzech tygodniach pobytu w przedszkolu.

Warunkiem pozytywnej adaptacji przedszkolnej przede wszystkim jest ugruntowanie się w dziecku przekonania, że rodzic nie odchodzi na zawsze, że wróci po niego, pomimo, iż akurat w tym momencie fizycznie nie jest przy nim obecny. Prędzej czy później, w wyniku codziennych doświadczeń, dziecko zauważy tę zależność, więc po prostu trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jak każde trudne doświadczenie, przez które się przejdzie, także i to, zdobyte w trakcie adaptacji do przedszkola, ma dużą wartość – uodparnia emocjonalnie, wzmacnia w dziecku poczucie wiary w siebie i otwiera mu drogę do dalszego rozwoju.

PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU – O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?

PAMIĘTAJ! KAŻDA ZMIANA DAJE SZANSĘ NA ROZWÓJ
Posyłając dziecko do przedszkola nie traktujmy tego w kategoriach smutnej konieczności. Zauważmy pozytywne aspekty dokonującej się właśnie zmiany w życiu naszego dziecka. Zdobyte w przedszkolu doświadczenia są jedyne w swoim rodzaju. Grupa przedszkolna daje możliwość poznania podstawowych zasad życia w społeczności. Zasady obowiązujące w kontaktach z ludźmi musi poznać każdy i przedszkole bardzo się w tym przydaje. Dziecko nauczy się nie tylko współpracy z rówieśnikami, nabierze odwagi i wiary we własne możliwości, ale zyska o wiele więcej. Przedszkole stanowi doskonałe przygotowanie do szkolnych obowiązków. Dziecko uczy się koncentracji, wypełniania poleceń, rozwija samodzielność.

Zatem potraktujmy czas adaptacji jako coś naturalnego, co pomimo trudnych początków za jakiś czas zaprocentuje.

                                                                                                                                            Marta Cygan, psycholog,
zespół Akademii Zdrowego Przedszkolaka

 


 

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaufanie

 

jakim nas obdarzacie od wielu lat
i jednocześnie bardzo przepraszamy,
iż nie byliśmy w stanie przyjąć wszystkie dzieci do naszego przedszkola.


Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku

 


 

 

 

 

 

 


Rozśpiewany Białystok Śpiewająca Polska Przedszkole w Ruchu Comenius eTwinning bezpieczne_przedszkole zachowaj równowagę zabawy fundamentalne Przedszkole z Pasją przyjazna_szkola Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowczniej Oświaty

 
Znajdź nas na Facebookugóra strony