EKO FLOW – realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego

Temat 1: PSZCZOŁY - W ŚWIECIE BARWNYCH KWIATÓW I PSZCZELEJ PRACY

- poznanie roli owadów zapylających w przyrodzie.

- rozpoznanie i nazwanie owadów pszczołowatych: pszczoła miodna, trzmiel, szerszeń

i osa;

- wskazanie pożytecznej roli pszczół i innych owadów zapylających w życiu człowieka;

- wyjaśnienie, w jaki sposób pszczoły zapylają rośliny i skąd się bierze miód;

- poznanie ciekawostek dotyczących życia pszczół.

 

Temat 2: POZNAJ MAGIĘ RECYKLINGU!

- poznanie znaczenia recyklingu dla ochrony środowiska.

- zachęcenie do segregowania odpadów;

- rozpoznanie i nazwanie frakcji odpadów;

- wskazanie poszczególnych frakcji i zakwalifikowanie śmieci;

- wyjaśnienie, w jaki sposób recykling przyczynia się do ochrony środowiska;

- poznanie ciekawostek dotyczących recyklingu.

 

Temat 3: OZE czyli Odnawialne Źródła Energii

- poznanie pojęcia odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa,

wodna oraz energia pochodząca z ziemi.

- znaczenie energii w codziennym życiu;

- rozpoznanie i nazwanie rodzajów pozyskiwania energii w podziale na odnawialne

i nieodnawialne źródła energii;

- wskazanie zalet i wad wynikających z korzystania z OZE.

 

Temat 4: ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

- Zapoznanie z pojęciem smogu i jego szkodliwym wpływem na zdrowie.

- zachęcenie dzieci do podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska przed

zanieczyszczeniem powietrza;

- rozwijanie świadomości ekologicznej i dbałości o zdrowie.

 

Temat 5: ODKRYWAMY TAJEMNICE LASÓW

- poznanie roli lasów w ekosystemie.

- rozpoznanie i nazwanie rodzajów lasów;

- poznanie sposobów na wspieranie lasów;

- poznanie leśnych zwierząt i ich tropów.

 

 

Temat 6: KRYZYS KLIMATYCZNY

- Poznanie zagadnienia kryzysu klimatycznego.

- jakie zagrożenia powoduje kryzys klimatyczny;

- jak ograniczyć efekt cieplarniany;

- jakie znaczenie w wale z kryzysem klimatycznym odgrywa przyroda.

 

Temat 7: ROLA ZWIERZĄT W EKOSYSTEMIE

- Poznanie roli zwierząt w przyrodzie.

- poznanie zagrożonych gatunków zwierząt w Polsce;

- poznanie działań na rzecz zagrożonych gatunków;

- zrozumienie, dlaczego zmniejsza się liczebność zwierząt.

 

Temat 8: PODRÓŻ PO OCEANACH

- kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci na temat ochrony oceanów.

- zachęcenie do myślenia o konkretnych krokach na rzecz czystszych wód;

- zrozumienie wpływu zanieczyszczeń na życie morskie.

 

Temat 9: WODA TO ŻYCIE

- poznanie znaczenia wody w życiu człowieka i środowisku.

- wyjaśnienie znaczenia wody i jej braku dla człowieka;

- poznanie regionów dotkniętych kryzysem wodnym;

- wskazanie działań mających na celu oszczędzanie wody.

 

Temat 10: WYKORZYSTAJ NIE WYRZUCAJ – ZAMKNIJ OBIEG

- poznanie pojęcia obiegu zamkniętego.

- wskazanie problemu nadprodukcji i nadmiernego wykorzystywania środowiska,

- zachęcenie do ponownego wykorzystania produktów,

- wyjaśnienie w jaki sposób ponowne wykorzystanie przedmiotów przyczynia się do

ochrony środowiska,

- poznanie faktów o współczesnym gospodarowaniu.

„Ziemia - Zielona Wyspa” – udział w Miejskim Konkursie wokalno-recytatorskim

o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, rozwijanie kompetencji proekologicznych i właściwych postaw wobec środowiska naturalnego, uwrażliwienie na piękno przyrody,

podniesienie szeroko pojętej świadomości ekologicznej,  pobudzenie twórczej aktywności dzieci, rozwijanie uzdolnień recytatorskich, wokalnych i muzycznych,  popularyzacja poezji recytowanej i śpiewanej.