Tematy tygodniowy: Zabawa w teatr

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Poznajemy pojęcia związane z teatrem (bilet, scena, kurtyna), oraz nazwy zawodów ludzi związanych z pracą w teatrze (aktor, reżyser, scenograf, kostiumolog, charakteryzator, sufler).
– Dowiadujemy si
ę w jaki sposób kulturalnie zachowywać się w teatrze.
– Kszta
łtujemy umiejętność prezentowania stanów emocjonalnych sytuacji zadaniowej – pantomimy, zabawy pantomimiczne.
– Wzmacniamy poczucie wi
ęzi z rówieśnikami poprzez udział w zabawach parateatralnych.
– Doskonalimy p
łynność, koordynację i świadomość ruchów ciała podczas pracy z tekstem literackim.
– Nabieramy
świadomości, że w komunikacji międzyludzkiej najważniejsza jest chęć porozumienia.
– Kszta
łtujemy umiejętność posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści.
– Uczymy si
ę odróżniać elementy świata fikcji od rzeczywistości.
– Doskonalimy umiej
ętności wyszukiwania i tworzenia rymów.
– Poznajemy litery ma
łe i wielkie, drukowane i pisane: „ż”, „Ż”.
– Kszta
łtujemy umiejętność dodawania i odejmowania z użyciem liczmanów i symboli matematycznych.
– Uk
ładamy i odczytujemy zapisy matematyczne.